Any question? whatsapp contact 7/24

Privacy Terms

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Lukka Travel tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • • Günlük veya aylık araç kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası,
 • Üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,
 • Araç kiralama hizmeti sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından talep, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Sunulan ürünlerin/hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bilgi toplamak için anketlerin yapılması
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sadakat programı üyelerine ek menfaatler sağlanması,
 • Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Politika’dan (Çerez Politikası) ulaşabilirsiniz.

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, finansal ve pazarlama verileriniz; günlük veya aylık araç kiralama hizmetlerinden faydalandırma kapsamında rezervasyonların alınması, kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası, iptal taleplerinin alınması ve yerine getirilmesi, hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi ve sadakat programı üyelerine ek menfaatler sağlanması ve üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali; amaçlarıyla yurt dışında mukim veri işleyen ile Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, kullanıcı tercihleri, müşteri işlem, finansal ve pazarlama verileriniz, hizmete ilişkin faaliyetlerin takibi ve organizasyonun sağlanması, performans ölçümlemelerinin gerçekleştirilmesi, Gogocar’ın lisans ücretlerinin hesaplanması ve finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, rezervasyon taleplerinin ve iptallerinin, üyelik oluşturulmasının, takibinin ve iptallerinin ve sadakat programı faaliyetlerinin raporlanması, ürün/hizmet geliştirilmesinin sağlanması, yazılı ve sözlü tüm iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yurt dışındaki hizmetlerden faydalanmayı istemeniz halinde araç kiralama hizmetlerinin sağlanması ve üyelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz ve kullanım alışkanlıkları verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Amazon.com INC(Amazon.com) şirketi, Formalis Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Next4Biz.com), Webinstats Yazılım Hiz. ve Tic. Ltd.Şti (WebInStats), Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Mutlucell) ve Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Netgsm) ile Kanun’un 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, araç kiralama hizmetlerimizin sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda sunulan hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Günlük veya aylık araç kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası,
 • Şirketimizin araç kiralama hizmetlerine ilişkin üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Sadakat programı üyelerine ek menfaatler sağlanması,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz tarafından talep, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

Açık rızanızı vermeniz halinde;

 • Kimlik, iletişim, müşteri, müşteri işlem, pazarlama ile araç ve sigorta bilgilerinizin Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.
 • Kimlik, iletişim, finansal ve kullanım alışkanlıkları verilerinizin, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi gönderilmesi amacıyla Next4biz, WebInStats, Mutlucell ve Netgsm ile paylaşılması.

5. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Lukka Travel

Kalkan Mahallesi Mustafa Kocakaya Caddesi No:9/E

Kaş / ANTALYA

Tel : 0 (546) 219 76 78

E-Posta Adresi: iletisim@lukkatravel.com